Právní informace

Plnění informační povinnosti podle platných právních předpisů

V níže uvedených odkazech jsou vám k dispozici základní informace související s plněním informační povinnosti podle platných právních předpisů:

Informace o Zprostředkovateli

Více informací

Informace o Zprostředkovateli

Soubor PDF ke stažení zde.

Zpracování osobních údajů

Více informací

Zpracování osobních údajů

Poučení subjektu údajů – informace dle čl. 13 GDPR

Společnost OK PROFIT a. s., se sídlem Mánesova 3014/16, 612 00 Brno, IČO: 051 17 054, spisová značka B 7552 vedená u Krajského soudu v Brně jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), informuje své klienty – fyzické osoby (dále jednotlivě jen „Subjekt údajů“) o tom, že:

 • Osobní údaje v rozsahu nezbytném pro zprostředkování pojistné smlouvy nebo jiného finančního produktu (identifikační údaje, kontaktní údaje, další osobní údaje dle konkrétního finančního produktu) předané Subjektem údajů nebo získané Správcem, budou Správcem zpracovávány za účelem zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu a následné správy, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z předmětné smlouvy. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy se Subjektem údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících zprostředkování pojištění a jiných finančních produktů, dále především zákonné povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele, vedením účetnictví, správy daní, archivaci dokumentů. Titulem pro zpracování osobních údajů zvláštní kategorie (zdravotní stav) je dobrovolný souhlas Subjektu údajů. To platí i pro marketingové účely.
 • Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech Správce, jedná se o zpracování za účelem vedení soudních sporů, správních či obdobných řízení případně vymáhání pohledávek.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace smluvních stran, což je nezbytné pro zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu vč. její následné správy a uplatňování nároků z této smlouvy, což by bez poskytnutí předmětných osobních údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány po dobu platnosti zprostředkované smlouvy či její správy Správcem a po dobu běhu promlčecí lhůty na plnění ze smlouvy (max. 10 let) od jejího ukončení či ode dne ukončení správy, dále po dobu udělení souhlasu Subjektu údajů se zpracováním, pokud byl souhlas udělen, dále po dobu existence právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (finanční správa, dozorový orgán, archivační předpisy) či pro účely oprávněných zájmů Správce (soudní spor). Správce zpracovává osobní údaje výhradně pro vymezené účely v souladu s existujícím právním titulem pro zpracování.
 • Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely zprostředkování pojištění nebo jiného finančního produktu poskytnuty subjektům provozujícím na území ČR pojišťovací nebo zajišťovací činnost, bankovní služby, stavební spoření, doplňkové penzijní spoření a dalším finančním institucím ve smluvním vztahu se Správcem, podřízeným pojišťovacím zprostředkovatelům Správce, oprávněným zaměstnancům Správce a dále osobám, které Správci poskytují IT, právní, účetní a poradenské služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a smluvními závazky. Osobní údaje dále mohou být rovněž poskytnuty dle zákona orgánům činným v trestním řízení, soudům, ČNB, správci daně, finanční správě, exekutorům či insolvenčním správcům, ČKP a jiným orgánům veřejné moci. Se souhlasem Subjektu údajů mohou být poskytnuty i členům OK HOLDING.
 • Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.
 • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.
 • Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tel: +420 234 665 111, posta@uoou.cz) má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.
 • Subjekt údajů má právo odvolat kdykoliv udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů či výslovný souhlas se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Kontaktní údaje Správce pro zpracování osobních údajů jsou:

Pavel Škvrna, 603 536 266, gdpr@okprofit.cz

 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vyplňte a odešlete formulář umístěný dole na této stránce.

Reklamace a stížnosti

Více informací

Reklamace a stížnosti

V Brně, dne 1. 1. 2024

Soubor PDF ke stažení zde.

Udržitelnost v oblasti finančních služeb

Více informací

Udržitelnost v oblasti finančních služeb

V Brně, dne 1. 4. 2021

 

Soubor PDF ke stažení zde.

Kategorizace zákazníků

Více informací

Kategorizace zákazníků

V Brně, dne 24. 10. 2023

Soubor PDF ke stažení zde.

Whistleblowing

Více informací

Whistleblowing

WHISTLEBLOWING – SYSTÉMY OZNÁMENÍ MOŽNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ

 

Společnost OK PROFIT a.s., IČO: 05117054 v souladu s ust. § 9 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále „ZOO“) a souvisejícími právními předpisy uveřejňuje informace o způsobu, jakým mohou zaměstnanci Společnosti a další níže uvedené oprávněné osoby (dále „Oznamovatel“) podat oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít ve Společnosti, nebo u třetí osoby, se kterou Oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Společnost, prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti a prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem Spravedlnosti a Finančním analytickým úřadem.

I)               JAKÉ PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ JE MOŽNÉ OZNÁMIT

Dle ZOO je možné oznámit Společnosti nebo příslušnému státnímu orgánu protiprávní jednání, které:

a)              má znaky trestného činu;

b)             má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,

c)              porušuje ZOO;

d)             porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:

1.        finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

2.         daně z příjmů právnických osob,

3.        předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,

4.        ochrany spotřebitele,

5.        souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

6.        bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

7.        ochrany životního prostředí,

8.        bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,

9.        radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,

10.      hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,

11.      ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

12.      ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

13.      ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo

14.      fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

 

II)              KDO JE OPRÁVNĚN OZNÁMENÍ PODAT (OZNAMOVATEL)

 

Dle ZOO může oznámení podat:

a)       člen správní rady,

b)       akcionář Společnosti,

c)       zaměstnanec Společnosti vykonávající práci na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti,

d)       vázaný zástupce Společnosti (pokud je fyzickou osobou),

e)       pracovník (zaměstnanec, člen statutárního orgánu) vázaného zástupce Společnosti,

f)        třetí osoba, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti (pokud je fyzickou osobou), nebo pracovník či jiný zástupce třetí osoby, na kterou byla delegována určitá činnost Společnosti, nebo třetí osoba či její pracovník, který Společnosti na základě smlouvy poskytuje dodávky, služby, stavební práce nebo jiného obdobné plnění (dodavatel

g)       osoba vykonávají u Společnosti dobrovolnickou činnost, odbornou praxi či stáž,           

h)       uchazeč či zájemce o činnost dle písm. a) až g) [1].

 

 

III)            JAK LZE OZNÁMENÍ SPOLEČNOSTI PODAT

Oznamovatel může oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti podat písemně nebo ústně tzv. příslušné osobě: Mgr. Lenka Suchá, LL. M. (dále „Příslušná osoba“)

Oznámení lze podat následujícími způsoby:

Osobně po předchozím sjednání schůzky e-mailem nebo telefonicky na tel. č.: +420 604 499 118

E-mailem na adresu: [whistleblowing@okprofit.cz]

 V listinné podobě nebo osobně k rukám příslušné osoby na adresu Společnosti: Jihlavská 796/7a, 625 00 Brno. Oznámení v listinné podobě musí být doručeno na uvedenou adresu v uzavřené obálce současně s označením „NEOTVÍRAT – OZNAMOVATEL – k rukám Mgr. Lenky Suché“.

 

Na žádost Oznamovatele přijme Příslušná osoba oznámení osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to Oznamovatel požádal.

 

IV)            VNĚJŠÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Ministerstvo spravedlnosti

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO je možné podat rovněž prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému provozovaného Ministerstvem spravedlnosti, který je přístupný na internetových stránkách https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/

 

Finanční analytický úřad (dále „FAÚ“)

V případně protiprávního jednání spočívajícího v porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZAML“) se oznámení podává prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného FAÚ. Kontakty pro podání oznámení jsou dostupné na internetových stránkách FAÚ https://fau.gov.cz/kontakty.

Oznámení o porušení ZAML nelze podat prostřednictvím oznamovacího systému Ministerstvu spravedlnosti a přijímá je výlučně FAÚ.

 

 

V)             OSTATNÍ INFORMACE

Podrobnější informace o způsobu podání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu ZOO prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, ochraně, právech a povinnostech oznamovatele a dalších osob jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Společnosti „WHISTLEBLOWING - systémy oznámení možného protiprávního jednání“, případně se lze s dotazy obrátit na Ministerstvo spravedlnosti, které poskytuje metodickou, poradenskou a jinou odbornou pomoc v oblasti ZOO: https://oznamovatel.justice.cz/.

 

V Brně, dne 1. 8. 2023


 

[1] Společnost nevylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ust. § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) ZOO.

 

Pravidla řízení střetu zájmů

Více informací

Pravidla řízení střetu zájmů

V Brně, dne 31. 5. 2024

Soubor PDF ke stažení zde.

Pro odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů vyplňte a odešlete formulář níže: